بر اساس ارزیابی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اروند و ارس بعنوان مناطق برتر انتخاب و در همایش ملی مناطق آزاد که در مشهد برگزار شد توسط وزیر کشور، تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در پی ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شاخص های […]

بر اساس ارزیابی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، اروند و ارس بعنوان مناطق برتر انتخاب و در همایش ملی مناطق آزاد که در مشهد برگزار شد توسط وزیر کشور، تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در پی ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شاخص های عمرانی، فرهنگی، تصویرسازی، حقوقی، آی تی و منابع انسانی مناطق آزاد اروند و ارس در بین مناطق آزاد حائز کسب مقام برتر شدند. سهولت کسب کار، جذب سرمایه گذار و دیگر معیارها، ۳ منطقه ویژه و دو منطقه آزاد توانستند عنوان برتری را به خود اختصاص دهند. طی نامه حجت اله عبدالملکی دبیرشورایعالی مناطق آزاد به ریاست محترم جمهور و بر اساس امتیازات به دست آمده اروند و ارس بعنوان مناطق سبز انتخاب شده بودند و امروز توسط وزیر کشور رسما مورد تجلیل قرار گرفتند. در ادامه این همایش نیز و با توجه به عناوین به دست آمده در حوزه های مختلف، از «علی زارعی» رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، تقدیر شد.

  • منبع خبر : منطه ازاد اروند