نشست هم اندیشی و هماهنگی صداو سیما مرکز آبادان و قرارگاه فرهنگی رسانه ای اربعین باموضوع پوشش خبری ،تصویری و تولید محتوا ستاد اربعین منطقه آزاد اروند

نشست هم اندیشی و هماهنگی صداو سیما مرکز آبادان و قرارگاه فرهنگی رسانه ای اربعین باموضوع پوشش خبری ،تصویری و تولید محتوا ستاد اربعین منطقه آزاد اروند