گزارش تصویری از عملیات اجرایی تراشه برداری ، زیرسازی و آماده سازی معابر کوی معین جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر*

گزارش تصویری از عملیات اجرایی تراشه برداری ، زیرسازی و آماده سازی معابر کوی معین جهت آسفالت توسط شهرداری خرمشهر*