زنده از دفتر شهردار خرمشهر* جلسه ی هماهنگی مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر با معاونت خدمات شهری و مسئولین امور نواحی پیرامون ضرورت بهبود وضعیت تنظیفات و جمع آوری منظم پسماندهای سطح شهر

زنده از دفتر شهردار خرمشهر*

جلسه ی هماهنگی مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر با معاونت خدمات شهری و مسئولین امور نواحی پیرامون ضرورت بهبود وضعیت تنظیفات و جمع آوری منظم پسماندهای سطح شهر