آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی معین توسط شهرداری خرمشهر / عملیات بهسازی معابر ۷ محله با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال دستاوردی دیگر از شهرداری و شورای ششم

 

آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی معین توسط شهرداری خرمشهر / عملیات بهسازی معابر ۷ محله با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال دستاوردی دیگر از شهرداری و شورای ششم