بازدید و نظارت میدانی حاج سیدلفته احمدنژاد نماینده مردم شریف خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضا شورای اسلامی شهر و مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر از روند عملیات اجرایی پروژه های فعال شهرداری خرمشهر* پروژه تعریض و آسفالت جاده نظامی ، پروژه آسفالت معابر کوی طویجات ، پروژه بهسازی معابر کوی معین و […]

بازدید و نظارت میدانی حاج سیدلفته احمدنژاد نماینده مردم شریف خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به همراه اعضا شورای اسلامی شهر و مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر از روند عملیات اجرایی پروژه های فعال شهرداری خرمشهر*

پروژه تعریض و آسفالت جاده نظامی ، پروژه آسفالت معابر کوی طویجات ، پروژه بهسازی معابر کوی معین و پروژه بهسازی معابر کوی ایثار از جمله پروژه هایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند