از تاکید بر بهبود وضعیت فضای سبز گلزار تا نصب مبلمان شهری ◽️مهندس پورخلف رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر ساعاتی پیش از آخرین وضعیت گلزار مطهر شهدا بازدید کرد ◽️ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر در حاشیه ی این بازدید خواستار توجه ویژه به فضای سبز گلزار شهدا با کاشت نهال و گُل و همچنین نصب […]

از تاکید بر بهبود وضعیت فضای سبز گلزار تا نصب مبلمان شهری

◽️مهندس پورخلف رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر ساعاتی پیش از آخرین وضعیت گلزار مطهر شهدا بازدید کرد

◽️ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر در حاشیه ی این بازدید خواستار توجه ویژه به فضای سبز گلزار شهدا با کاشت نهال و گُل و همچنین نصب مبلمان شهری در ورودی گلزار شد

◽️معاونت اداری مالی و معاونت خدمات شهری شهرداری خرمشهر نیز در این بازدید ریاست شورا را همراهی کردند