گزارش تصویری از عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر منتهی به خیابان فردوسی توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر

گزارش تصویری از عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر منتهی به خیابان فردوسی توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر