🔸وی در حاشیه ی این بازدید بر ضرورت حفظ و نگهداری از نخل های کاشته شده تاکید کرد

 

 

🔸وی در حاشیه ی این بازدید بر ضرورت حفظ و نگهداری از نخل های کاشته شده تاکید کرد