🔸ملاقات مردمی مهندس کارآموزیان سرپرست شهرداری خرمشهر با شهروندان صبح امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با هدف تسهیل در روند خدمات رسانی ، تسریع بخشیدن به فرآیند حل مشکلات مردمی و رسیدگی به تقاضاهای مطرح شده ی شهروندان انجام شد

 

 

🔸ملاقات مردمی مهندس کارآموزیان سرپرست شهرداری خرمشهر با شهروندان صبح امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با هدف تسهیل در روند خدمات رسانی ، تسریع بخشیدن به فرآیند حل مشکلات مردمی و رسیدگی به تقاضاهای مطرح شده ی شهروندان انجام شد