در ادامه ی فعال سازی آبنماهای پارکهای سطح شهر خرمشهر ◽️آبنمای سنگی پارک مقاومت نیز توسط سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی شد

در ادامه ی فعال سازی آبنماهای پارکهای سطح شهر خرمشهر

◽️آبنمای سنگی پارک مقاومت نیز توسط سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر فعال و راه اندازی شد