◽️پس از بازدید میدانی مهندس پورخلف ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر از خیابان ثابت واقع در کوی مولوی در پِی مطالبه ی مردمی که این خیابان طی سالیان متمادی بدلیل حفاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و متعاقبا با هماهنگی های ریاست شورا مقرر گردید طی ۴۸ ساعت آینده روند آسفالت این خیابان […]

 

 

◽️پس از بازدید میدانی مهندس پورخلف ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر از خیابان ثابت واقع در کوی مولوی در پِی مطالبه ی مردمی که این خیابان طی سالیان متمادی بدلیل حفاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و متعاقبا با هماهنگی های ریاست شورا مقرر گردید طی ۴۸ ساعت آینده روند آسفالت این خیابان توسط شهرداری خرمشهر عملیاتی شود