◽️پیرو بازدید و متعاقبا هماهنگی های روز گذشته ی مهندس پورخلف ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر از جاده ساحلی حدفاصل پل قدیم به سمت محرزی ، امروز ماشین آلات شهرداری جهت لکه گیری آسفالت این خیابان و پاکسازی و تسطیح زمین های مجاور مستقر شدند

 

 

◽️پیرو بازدید و متعاقبا هماهنگی های روز گذشته ی مهندس پورخلف ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر از جاده ساحلی حدفاصل پل قدیم به سمت محرزی ، امروز ماشین آلات شهرداری جهت لکه گیری آسفالت این خیابان و پاکسازی و تسطیح زمین های مجاور مستقر شدند