آغاز کاشت ۱۵۰ نخل ثمرده در فضای سبز بلوار ورودی تا میدان مقاومت توسط سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر با هدف بهبود وضعیت فضاهای سبز سطح شهر

آغاز کاشت ۱۵۰ نخل ثمرده در فضای سبز بلوار ورودی تا میدان مقاومت توسط سازمان فضای سبز شهرداری خرمشهر با هدف بهبود وضعیت فضاهای سبز سطح شهر