پیشرفت اجرای تفاهمنامه میان این سازمان و دانشگاه با موضوع بستری و درمان بیماران کرونایی در ساختمان مرکزی قدیم منطقه آزاد اروند (١٧شهریورماه ١۴٠٠)

پیشرفت اجرای تفاهمنامه میان این سازمان و دانشگاه با موضوع بستری و درمان بیماران کرونایی در ساختمان مرکزی قدیم منطقه آزاد اروند (١٧شهریورماه ١۴٠٠)