رئیس مجلس نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی وزرای پیشنهادی برای اخذ رای اعتماد را اعلام وصول کرد.

 

رئیس مجلس نامه رئیس جمهور مبنی بر معرفی وزرای پیشنهادی برای اخذ رای اعتماد را اعلام وصول کرد.