سخنگوی ستاد کرونا: در شهرهای قرمز فقط مشاغل ضرورری می‎توانند فعالیت کنند و بقیه مشاغل تعطیل هستند. ممنوعیت سفر و خروج به شهرهای قرمز نیاز به ابلاغ ندارد و اعمال می‎شود.

 

سخنگوی ستاد کرونا: در شهرهای قرمز فقط مشاغل ضرورری می‎توانند فعالیت کنند و بقیه مشاغل تعطیل هستند. ممنوعیت سفر و خروج به شهرهای قرمز نیاز به ابلاغ ندارد و اعمال می‎شود.