بانک‌مرکزی به پنج بانک ملی، ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، دستور داده هریک دستکم ۲۰۰هزار کارت رفاهی و اعتباری با سقف اعتبار هفت‌میلیون‌تومانی برای شهروندان صادر کنند. براساس شیوه‌نامه اعطای این کارت‌ها، همه دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ‌بخشی‌از سهم‌های‌شان را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا […]

 

بانک‌مرکزی به پنج بانک ملی، ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، دستور داده هریک دستکم ۲۰۰هزار کارت رفاهی و اعتباری با سقف اعتبار هفت‌میلیون‌تومانی برای شهروندان صادر کنند.
براساس شیوه‌نامه اعطای این کارت‌ها، همه دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ‌بخشی‌از سهم‌های‌شان را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که دست‌کم یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را می‌گیرند، مشمول این طرح هستند.
مهلت بازپرداخت اعتبار کارت‌ها‌ بنابر تشخیص موسسه‌‌ی تامین‌کننده اعتبار، حداکثر ۱۸ ماه است.