شرفی، مسؤول برنامه شاد: دسترسی به شبکه شاد، براساس مصوبه مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان اعلام شده است. در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، آموزش و پرورش این موضوع را اعلام می‎کند

 

شرفی، مسؤول برنامه شاد: دسترسی به شبکه شاد، براساس مصوبه مجلس تا پایان سال ۱۴۰۰ رایگان اعلام شده است. در صورتی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانش‌آموزان عرضه شود، آموزش و پرورش این موضوع را اعلام می‎کند