) برگزاری نشست و هم اندیشی شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند

)

برگزاری نشست و هم اندیشی شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند