مرگ روزانه ۱۳ ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر! مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر: حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شبانه‌روز در کشور بر اثر مصرف مواد مخدر به کام مرگ می‌روند. در سال گذشته بالاترین آمار مسمومیتهای دارویی و مرگ ناشی از مخدرها به متادون نسبت داده شد.

مرگ روزانه ۱۳ ایرانی بر اثر مصرف مواد مخدر!

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر:
حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شبانه‌روز در کشور بر اثر مصرف مواد مخدر به کام مرگ می‌روند.
در سال گذشته بالاترین آمار مسمومیتهای دارویی و مرگ ناشی از مخدرها به متادون نسبت داده شد.