مرزهای استان خوزستان همچنان بر روی مسافران بسته است استاندار خوزستان گفت: جهت پیشگیری از ورود نوع جهش یافته کرونا و کنترل شیوع این ویروس، مرزهای زمینی استان خوزستان به کشور عراق برای مسافران همچنان بسته است.

مرزهای استان خوزستان همچنان بر روی مسافران بسته است

استاندار خوزستان گفت:

جهت پیشگیری از ورود نوع جهش یافته کرونا و کنترل شیوع این ویروس، مرزهای زمینی استان خوزستان به کشور عراق برای مسافران همچنان بسته است.