در بسیاری از مناطق استان خوزستان نرخ بیکاری ۴۵ تا ۵۰ درصد است.

 

در بسیاری از مناطق استان خوزستان نرخ بیکاری ۴۵ تا ۵۰ درصد است.