سالهاست که شهرداری خرمشهر درحال جدال بامعضلات ومشکلات درونی خود اعم از مشکلات سیاسی مدیریتی وبه نحوی می شود گفت دخالت های حزبی خارج از گودال می باشدکه باعث به چالش کشیده شدن این قطب اجرایی درنظام مدیریتی که خروجی آن عدم بهبود مبلمان شهری، عمران شهری و به تعویق افتادن حقوق کارگران و […]

 

سالهاست که شهرداری خرمشهر درحال جدال بامعضلات ومشکلات درونی خود اعم از مشکلات سیاسی مدیریتی وبه نحوی می شود گفت دخالت های حزبی خارج از گودال می باشدکه باعث به چالش کشیده شدن این قطب اجرایی درنظام مدیریتی که خروجی آن عدم بهبود مبلمان شهری، عمران شهری و به تعویق افتادن حقوق کارگران و پرسنل این دستگاه عظیم وطویل شده است وبی شک مورد انتقاد اصحاب رسانه قرار گرفته هرچند هدف رساندن صدای مردم به گوش مسئولین مربوطه بوده است
غافل از آنکه درد از ماست و درمان هم نیز

خبرها از بدهی 46میلیاردی اداره کل بندر ودریانوردی شهرستان خرمشهر بابت عوارض نوسازی و خدمات به شهرداری به گوش میرسد
که سالهاست با وعده های داده شده از طرف مسئولین این قطب اقتصادی آن هم خرمشهرمظلوم که یکی از پایه های اقتصادی وامید مردم به این دستگاه عریض وطویل می باشد
ومطمئناباپرداخت این بدهی می شود کشتی به گل نشسته شهرداری از طوفان بلای اعتصاب ،اعتراض ، بی انگیزگی، ماشین آلات فرسوده ، کم بود سوخت وهزاران نیازهای درونی به سرو سامان رساند
درد آورتر از آن بدهی 140میلیارد تومانی شهرداری به اداره تامین اجتماعی که پیرو بررسی های صورت گرفته همگام خبر اصل آن 60میلیارد تومان و مابقی مبلغ جرایم آن با مبلغ 3میلیارد درماه می باشد
وجالب آنکه طلب شهرداری از دیگر دستگاه های دولتی بابت:نوسازی ،خدمات ،عوارض وساخت ساز صدمیلیارد تومان می باشد که تاکنون وصول نگردیده است
حال در این بحران به وجود آمده چه کسی پاسخگوی رفع این همه معضل وچالش به وجود آمده آنهم برای بزرگترین دستگاه اجرایی که قلب شهر در دست آن هست می باشد
منتظر پاسخ دستگاه های مربوطه هستیم

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر